La vostra privacy è importante per noi 

Siamo particolarmente attenti a gestire tutti i vostri dati nella maniera più scrupolosa possibile. Per questo abbiamo implementato azioni e modalità di lavoro attente e consapevoli anche durante le fasi di reclutamento del nostro team. Di seguito vi spieghiamo come.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL
PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE

2018. május 25-én lépett életbe az új 679/2016. Rendelet, továbbiakban „GDPR”, azaz általános adatvédelmi rendelet, amely alkalmazásra kerül az Európai Unió összes állampolgára számára. Az új rendelet követelményeinek teljesítése és a legjobb munkalehetőségek megfelelő nyújtása céljából frissítettük az adatkezelési tájékoztatónkat. A tájékoztatóban részletes információkat talál a személyes adatok felhasználási módjairól, védelméről és a jogairól.

Jelen adatvédelmi tájékoztató céljai
Az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatni az érintett feleket az adatkezelés jogi alapjairól, illetve tájékoztatni az érintetteket, hogy az adatkezelés az érintett fél által adott egyértelmű és önkéntes hozzájáruláson alapul. További cél tájékoztatni az adatkezelés megkezdése előtt az érintetteket az adatkezelésre vonatkozó tényekről, jogokról és kötelezettségekről.
A személyes adatok védelméről szóló hatályos jogszabályok (ideértve a 2016/679/EU általános adatvédelmi rendeletet („GDPR”) értelmében a társaságunk az adatkezelő.

Adatkezelő
KRISTILLA Kft., székhelye: 9900 Körmend, Rákóczi út. 154.

Az KRISTILLA Kft. egy Magyarországon nyilvántartásba vett gazdasági társaság, amely az OLIP Italia S.p.A. Holding tulajdonában van, és Magyarországon szállodaipari, wellness és élményfürdő szolgáltatások értékesítésével foglalkozik.
Az új alkalmazottak kiválasztási tevékenységének folyamán az KRISTILLA Kft. a jelentkezőktől szakmai önéletrajzokat, illetve néhány személyes adatot kap.
Az KRISTILLA Kft. az érintett személyek személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény értelmében, illetve a 679/2016. Rendelet (GDPR) értelmében kezeli az alábbiak szerint.

1. Meghatározások

Érintett fél: a meghatározott személyes adatok alapján közvetlenül vagy közvetve azonosított vagy azonosítható személy;
Személyes adat: érintettre vonatkozó bármely információ – különösen az érintett neve, adóazonosító jele, illetve a természetes személy testi, fiziológiai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több információ -, és az érintett adataiból kikövetkeztethető információk;
Hozzájárulás: az érintett személy szabad, vonatkozó, információkon alapuló és egyértelmű szándékának kifejezése, amellyel az érintett megadja a hozzájárulását, hogy az őt érintő személyes adatok kezelését teljesen vagy részben elvégezzék;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, vagy egyéb jogi személyiség nélküli szervezet, amely a személyes adatok kezelésének céljait önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, illetve meghozza, kiadja vagy az adatfeldolgozó által kiadatja az adatkezelésre vonatkozó határozatokat (ideértve a használt eszközt is);
Adatkezelés: személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége az alkalmazott folyamattól függetlenül, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; ezen túlmenően az adatok további használatának, fényképek készítésének, audio- és videofelvételek készítésének, fizikai tulajdonságok rögzítésének tilalma (például ujjlenyomat vagy tenyér lenyomat, DNS minta, szivárványhártyáról készült kép), amelyek alkalmasak a személy azonosítására;
Adattovábbítás: rendelkezésre álló adatok továbbítása harmadik fél részére;
Adatok terjesztése: rendelkezésre álló adatok továbbítása bármely harmadik fél részére;
Adattörlés: adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges;
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amely nem azonos az érintett féllel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval.

2. Adatkezelés jogi alapja:

Az adatkezelés jogi alapját az érintett fél önkéntes hozzájárulása alkotja, aki a hozzájárulását adja, és ezzel egyértelműen elfogadja a jelen Adatvédelmi tájékoztatót, vagy előírt esetben, a vonatkozó jogszabályt.
Az adatok nyilvántartásba vételekor a KRISTILLA Kft. tájékoztatja az érintett felet arról, hogy a személyes adatok kezelésekor a jelen Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései kerülnek alkalmazásra. Az érintett felek az adataik közlésekor elfogadják a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket. A jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadása az érintett felek tájékoztatásának, illetve az általuk megadott személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásnak minősül.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával az érintett felek engedélyezik a KRISTILLA Kft. részére, hogy az adataikat a tájékoztatóban meghatározott célokra használják fel.

Ettől eltérően a KRISTILLA Kft. az érintett fél adatait csak a saját törvényes kötelezettségeinek teljesítése, illetve a KRISTILLA Kft. vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából kezelheti.

JELÖLTEK ADATAI

Amennyiben Ön munkát keres vagy közzétette a szakmai önéletrajzát (CV) egy álláshirdetéseket tartalmazó oldalon, Ön bizonyára örül annak, hogy begyűjtjük és felhasználjuk a személyes adatait arra a célra, hogy munkát kínáljunk Önnek. Amennyiben sikeres az Ön jelentkezése, a KRISTILLA Kft. jogosulttá válik az Ön által megadott információk ellenőrzésére (például pszichológiai tesztek és megfelelőség értékelése), hogy megerősítést kapjon az Ön által adott hivatkozásokra, beosztásokra és büntetőjogi eljárásokra vonatkozóan a helyi törvényes előírások értelmében.
Szükségünk van a személyes adataira, hogy elvégezzük a belső adminisztrációs eljárásokat, mint például a bérekkel és a számlázással kapcsolatos eljárásokat.
A vállalatunk is köteles eleget tenni a törvény által előírt kötelezettségeknek, így jogosultak vagyunk megosztani az Ön személyes adatait nyomozási vagy adóügyi célokkal, illetve esetlegesen fennálló vagy jövőbeli perekkel kapcsolatban.

Adatkezelés elvei:
A KRISTILLA Kft. törekszik arra, hogy az alábbi elveket kövesse a személyes adatok kezelése folyamán:

– A személyes adatok kezelése a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt célokkal történik (célok korlátozása);
– A személyes adatok kezelése megfelel ennek a célnak minden szakaszban, ideértve a kezelt adatok típusait is (törvényes, átlátszó és szabályos adatkezelés);
– A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése törvényes és jogszerű;
– Az adatok pontosak, teljesek és naprakészek (pontosság, teljesség és naprakészség);
– Amennyiben nem szükséges az érintett fél azonosítása, az adatkezelést úgy kell módosítani, hogy ne lehessen azonosítani az érintett felet az adat alapján;
– Biztosítani kell az érintett felek jogait;
– Garantálni kell az adatbiztonságot;
– Az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell az érintett felet, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul vagy kötelezően előírt (érintett fél előzetes tájékoztatási kötelezettsége).

Adatkezelés helye
A személyes adatok kezelését a KRISTILLA Kft. székhelyén végzik egy erre a célra fenntartott helyiségben. A személyes adatokra vonatkozó döntéseket a KRISTILLA Kft. hozza meg.

Adatkezelés célja
A KRISTILLA Kft. az érintett felek adatait az alábbi célokkal kapcsolatban kezeli:

– Érintett fél azonosítása, kapcsolat az érintett féllel;
– Érintett fél beosztásainak, tudásának és érintett munkahellyel kapcsolatos igényeinek igazolása;
– Érintett félnek megfelelő munkahelyek és munkakörök találása;
– Érintett fél és KRISTILLA Kft. HR osztálya közötti kapcsolatfelvétel.

Amennyiben az érintett fél nem rendelkezik a megfelelő végzettséggel a kérdéses munkahelyre vonatkozóan, a személyes adatait csak beleegyezése és elfogadása esetén kezeli a KRISTILLA Kft. azon céllal, hogy a jövőben munkalehetőségeket kínáljon számára.

Kezelt adatok leírása
A kezelhető személyes adatok az érintett fél alábbi adatait tartalmazzák:
– Családi név és utónév;
– Születési idő / kor;
– Nem;
– Fénykép;
– Családi állapot;
– Kapcsolat;
– Végzettségre vonatkozó adatok;
– Előző munkákra vonatkozó adatok;
– Hivatkozott személy adatai;
– Bevándorlási adatok (szüksége van munkavállalási engedélyre?);
– Állampolgárság / születési hely;
– Járművezetői engedély és/vagy útlevél / személyazonosító igazolvány fénymásolata;
– Pénzügyi adatok (amennyiben szükséges a pénzügyi előzményeket ellenőrizni);
– Társadalombiztosítási azonosító szám (vagy ennek megfelelő szám az Ön országában), és egyéb adózással kapcsolatos adatok;
– Fizikai vagy szellemi egészségre vonatkozó információk, ideértve a megváltozott munkaképességre vonatkozó információkat;
– Esetleges büntetett előéletre vonatkozó információk, amennyiben szükséges az érintett munka esetén;
– Jelenlegi jövedelemre, nyugdíjra és segélyekre vonatkozó információk;
– Egyéb információk, amelyeket Ön ad meg részünkre;
– Egyéb információk, amelyeket Ön vagy az Ön által hivatkozott személyek osztanak meg velünk.

Adatok nyilvántartásba vétele
A KRISTILLA Kft. a következő forrásokból származó adatokat kezeli:

– Személyes adatok, amelyeket a Jelölt ad meg;
– Személyes adatok, amelyeket az Ön által megjelölt forrásokból kapunk meg.

Adatok megőrzése
A KRISTILLA Kft. papír alapon őrzi a kapott személyes adatokat az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok betartásával.
Abban az esetben, amikor az érintett fél nem felel meg a kért munkának, a KRISTILLA Kft. értesíti az érintett felet. Az adatok ebben az esetben is megőrzésre kerülnek abból a célból, hogy az KRISTILLA Kft. a jövőben esetlegesen az érintett félnek megfelelő munkát tudjon kínálni. Ellenkező esetben az adatok az érintett fél kérésére törlésre kerülnek az KRISTILLA Kft. által használt minden nyilvántartásból.

Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok továbbítása és használata
Az érintett fél által megadott személyes adatokhoz csak és kizárólag azon személyek férnek hozzá, akik a KRISTILLA Kft. HR osztályának dolgoznak – különösképpen megbízottak, alkalmazottak -, illetve akiknek szükségük van ezekre az adatokra a tevékenységük végzéséhez.
A kezelt adatokat a KRISTILLA Kft. továbbítja vagy bocsátja harmadik fél rendelkezésére kizárólag abban az esetben, amikor az érintett fél ehhez egyértelműen hozzájárult, vagy amennyiben ezt a törvény előírja.
Amennyiben az érintett fél egy megadott munkára jelentkezik és megfelel ennek a munkakörnek, az adatai továbbításra kerülnek a KRISTILLA Kft. HR Osztálya részére az érintett fél beleegyezésével.
A KRISTILLA Kft. statisztikai célokra is jogosult az adatokat felhasználni. Ezen a területen a KRISTILLA Kft. olyan technikákat használ, amelyek megakadályozzák a személy azonosítását.

Az Öntől kapott személyes adatok különböző módon kerülnek felhasználásra:
– Toborzási tevékenységre;
– Jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítésére.

Bizonyos esetekben, a helyi hatályos törvényeknek és előírásoknak megfelelően, különböző módon és különböző okokból megoszthatjuk az Ön személyes adatait a következő kategóriákba tartozó személyekkel:
– Azon személyek és szervezetek, akik információkkal rendelkeznek az Ön által megjelölt referenciákkal vagy az Ön által benyújtott álláspályázattal kapcsolatban.
– Adóhatóságok és felügyeleti hatóságok.
– Szolgáltatók (például ügyvédek, könyvvizsgálók és könyvelők, műszaki szervizek és IT tanácsadók).
– IT szolgáltatók és archiválási szolgáltatók, amennyiben aláírásra került a vonatkozó adatkezelői szerződés (vagy hasonló szerződés).

Adatbiztonság
A KRISTILLA Kft. megtesz minden szükséges intézkedést, hogy garantálja az adatbiztonságot, a megfelelő védelmi szintet, különösképpen az illetéktelen hozzáféréssel, adatok módosításával, továbbításával, terjesztésével, törlésével és megsemmisítésével szemben, illetve az adatok véletlenszerű megsemmisülésével és károsodásával szemben.
A KRISTILLA Kft. garantálja az adatok biztonságát a megfelelő műszaki és szervezeti intézkedésekkel.

Amennyiben felmerül a gyanú a jogtalan felhasználással, az adatveszteséggel vagy az illetéktelen hozzáféréssel kapcsolatban a személyes adatokra vonatkozóan, kérjük, hogy azonnal tájékoztasson minket a privacy@mjusworld.com weboldalon található e-mail címeken.

Adatkezelés időtartama, adatok törlése
Az érintett fél kérheti a KRISTILLA Kft. vállalatoktól az adatainak törlését a nyilvántartásból. Az érintett fél kérésére az adatok azonnal törlésre kerülnek.

Az adatok kezelése csak addig végezhető, amíg elérik az adatkezelés célját – kivéve a jogszabályokon alapuló adatkezeléseket. A KRISTILLA Kft. meghatározott esetekben – egy esetleges jövőbeli felvételi elbeszélgetés céljából – felveszi az érintett féllel a kapcsolatot az adatok törlése előtt, és amennyiben az érintett fél hozzájárul, a jövőben is elvégzi az adatkezelést.

Kötelező (jogszabályokon alapuló) adatkezelések esetén az Adatok kezelését a KRISTILLA Kft. a törvény által előírt ideig végzi.

Érintett fél jogai
Az érintett fél az adatkezelőhöz fordulhat, hogy:

– tájékoztassák a saját adatainak kezeléséről;
– kijavítsák a személyes adatait;
– töröljék vagy korlátozzák a személyes adatait, a kötelező adatkezelést kivéve;
– panaszt jelentsen be az adatkezelésre vonatkozóan;
– visszavonja a hozzájárulását.

Az érintett fél kérésére a KRISTILLA Kft. információkat nyújt az általa kezelt és/vagy általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljairól, a jogcímről, az adatkezelés időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről és címéről (székhelyéről), az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységekről, azon személyekről, akik megkapják / megkapták az adatokat, és a személyes adatok felhasználási céljairól. Amennyiben ezeket a jogait gyakorolni kívánja, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fent megjelölt e-mail címen.
Törlési kérelem esetén megtagadhatjuk a kérése teljesítését, kizárólag az alábbi okok miatt:
– Szólásszabadság és információszabadság gyakorlása;
– Jogi kötelezettségek vagy közérdekű vagy közjogi feladatok teljesítése;
– Közegészségügyi közérdekek;
– Statisztikai, archiválási és kutatási eljárások;
– Jogi igénye érvényesítése és/vagy védelme.

Amennyiben az adattörlésre vonatkozó kérelem jogos, megtesszük a szükséges intézkedéseket és eljárásokat az érintett adatok törlésére vonatkozóan.
Fontos, hogy az általunk kezelt személyes adatai pontosak és napra készek legyenek. Emiatt kérjük, hogy értesítsen minket, amennyiben változás következik be a személyes adataiban a tárolás ideje alatt.

Érintett fél felelőssége
Az érintett fél csak a saját személyes adatait adhatja meg. Más személyes adatainak megadása – hozzájárulás nélkül – az adatok jogtalan kezelésének minősül, és a vonatkozó jogszabályokban foglalt jogi következményekkel jár. Más személyes adatainak jogtalan felhasználása esetén a KRISTILLA Kft. segíti a hatóságokat a szabálysértés és az elkövető azonosításában.

domande o richieste? scrivici a privacy@mjusworld.com

EGYEDI AJÁNLATOK